NL | ENG

AH to go

Project Management

Opdracht:
Identify new business opportunities nationwide at Dutch stations.
Onderdelen:
Project management, Stakeholder management, Municipality, Welfare, Formula Management, Communication & Marketing.
Partner:
Albert Heijn Hoofdkantoor, Zaandam
Jaar:
2007-2009